MICHAEL DELL DELL MỞ CỬA RA THẾ GIỚI VỚI TẦM NHÌN HỢP NHẤT

Michael Dell đã mở DellWorld ’15 ở Austin Texas, đặt ra tầm nhìn của ông về tương lai của các công ty mới sau khi sáp nhập Dell-EMC. Dell tuyên bố việc sáp nhập sẽ tạo ra một công ty $ 80bn doanh thu đô la, mà sẽ được hưởng lợi chủ yếu từ quy mô của nó khi bán cuối để kết thúc p
Continue Reading →